νόμος 3471/2006 (όπως ισχύει) ρυθμίζει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο νόμος αυτός μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ως ειδικότερος του ΓΚΠΔ.

Ο νόμος 3471/2006 περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις που αφορούν τους φορείς παροχής διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τις οποίες προκύπτουν και τα δικαιώματα των συνδρομητών και χρηστών των υπηρεσιών αυτών.

Επιπλέον, προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας, όπως αυτές για την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε πληροφορία αποθηκευμένη σε τερματικό εξοπλισμό χρήστη (π.χ cookies), σχετικά με τη νομιμότητα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS προωθητικού χαρακτήρα.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από την ειδική αυτή νομοθεσία περιλαμβάνουν: