Στη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης Προτεραιοτήτων και Τομέων Δράσης για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023 (Annual Report) προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), εισάγοντας, για πρώτη φορά, στην χώρα μας μια πρακτική που ακολουθούν και άλλες Υπηρεσίες Πληροφοριών του εξωτερικού.

Σε μια εποχή, που, υπό το φως της τρέχουσας επικαιρότητας, συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο η σημασία, που έχει για την ασφάλεια κάθε χώρας και ιδίως για την Ελλάδα, η έγκαιρη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, η Έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για το πολύπλευρο έργο που πραγματοποιεί καθημερινά η Υπηρεσία για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Στην Έκθεση αποτυπώνονται οι κύριες προτεραιότητες και οι βασικοί τομείς δράσης της Ε.Υ.Π. και περιγράφονται συνοπτικά κίνδυνοι που αντιμετωπίστηκαν στα πεδία εξωτερικών απειλών, κατασκοπευτικών δράσεων, τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης, οργανωμένου εγκλήματος, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών, αλλά και η προετοιμασία της Υπηρεσίας για τις ποικίλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Επιπλέον, αναφέρονται σημαντικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας, όπως νομοθετικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες αναδιάρθρωσης και ενέργειες για την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού, με παράλληλη ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαρκή εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ατομικών δικαιωμάτων.

Βεβαίως, η ετήσια Έκθεση είναι αναπόφευκτα επιλεκτική και ελλειπτική, ακριβώς όπως απαιτεί η φύση μιας Υπηρεσίας Πληροφοριών. Περιλαμβάνει όμως όλα εκείνα τα στοιχεία, που, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά της, βοηθούν στην κατανόηση, όχι μόνο του τρόπου δράσης και των προτεραιοτήτων της Ε.Υ.Π., αλλά και της σημασίας της Εθνικής Ασφάλειας για τη χώρα, του εύρους των σύγχρονων απειλών και της ανάγκης για αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

Ολόκληρη η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Ετήσια Έκθεση