Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma»

Public tender for the “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas”.

«Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» – Παροχή διευκρινήσεων.

Public tender “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas” – Provision of clarifications.

«Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» – Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Και στα Αγγλικά:Public tender “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas” – Amendment of the deadline for the submission of the proposals.

Διακήρυξη «Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» – Διευκρινήσεις.

Public tender “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas” – Clarifications.

Διακήρυξη «Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» – Τροποποίηση της διακήρυξης.

Public tender “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas” – Amendment of the public tender.

Διακήρυξη «Αναβάθμιση  – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» – Διευκρινήσεις.

Public tender “Upgrade – modernization of two (2) Super Pumas” – Clarifications.

φωτογραφία αρχείου