Από τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) ανακοινώνεται ότι συμφώνα με Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.951.8/Ο4/2Ι49/Σ.1Ο1155 (ΦΕΚ Β’2Ο19/Ι6 Αυγ 2013), o ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΚΟΕΜΝ είναι ίσος με το συνολικό χρόνο ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου στο ΜΤΝ. Εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος ενεργού ασφάλισης στον ΕΚΟΕΜΝ ίσος με το συνολικό Χρόνο ασφάλισης στο ΜΤΝ, γίνεται εξαγορά του υπολοίπου χρόνου με κράτηση ποσοστού 3% επί του καταβαλλομένου, κάθε φορά από το ΜΤΝ, μερίσματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναγνώριση.

Εφόσον επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο αυτό ευρίσκεται στις ανακοινώσεις ή πατήστε ΕΔΩ.