Διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για το έργο “Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλου με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)” .

Το Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ).

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77
Αθήνα, NUTS κωδικός EL303, Ιστοσελίδα: https://www.minocp.gov.gr.

Διενεργούσα το Διαγωνισμό Αρχή: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

Διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης: Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε τριάντα (30) έτη από τη θέση αυτής σε ισχύ. Η ακριβής διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης και οι επιμέρους προθεσμίες θα καθορισθούν ειδικότερα κατά τη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (Β.ΙΙ Στάδιο).

Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί μέχρι την
04/09/2023 και ώρα 15:00 (Ώρα Ελλάδος).

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης 

Δείτε την Προκήρυξη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του TED

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)