Την 11-05-2023 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 56/2023 το οποίο τροποποιεί το Π.Δ.81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Το περιεχόμενο της νέας αυτής διάταξης, που εκδόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο του Μαΐου προκαλώντας εύλογα ερωτήματα στα στελέχη και χωρίς καμία διαβούλευση (τουλάχιστον επίσημη) με τους συνδικαλιστικούς φορείς, αφορά από την μία στην ρύθμιση των θεμάτων προαγωγής των Αξιωματικών απευθείας κατάταξης και από την άλλη ,στο μεγαλύτερο της σκέλος, αφορά σε θέματα προαγωγής αποφοίτων εκ σχολής ΔΥΛΣ.

Πιο συγκεκριμένα αναιρεί το κριτήριο της υποχρεωτικής υπηρεσίας σε Λιμενική Αρχή ή σε σκάφος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό για στελέχη (εκ ΔΥΛΣ) που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, Σημαιοφόρου και Υποπλοιάρχου τα οποία πλέον δύναται να υπηρετούν και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ με κυριότερες αυτών τα Γραφεία του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων, του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και κάποιων υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

Ανάλογη είναι η ρύθμιση για την προαγωγή στο Βαθμό του Πλωτάρχη αλλά και του Αρχιπλοιάρχου των Αξιωματικών που προέρχονται από τη  Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ δημιουργώντας πληθώρα αντιδράσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα .

Μεταξύ άλλων στο Π.Δ 56/2023 γίνεται μνεία πως τα προαναφερόμενα στελέχη θα μπορούν να λάβουν κανονικά τις προαγωγές του σε Υπηρεσίες για τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια και τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά κατά τη στελέχωσή τους με τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, όπως οι Υπηρεσίες αυτές ορίζονται κατά τον χρόνο που υπηρετούν σε αυτές, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

Από τη μία είναι άδικο για όσους επέλεξαν μια Λιμενική Αρχή ή ένα σκάφος για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα και από την άλλη παραμένει άγνωστο με ποιο κριτήριο δεν συμπεριελήφθησαν οι άλλες μισές Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.-Α.Λ.Σ καθώς και πλήθος περιφερειακών Υπηρεσιών.

Να τονιστεί δε πως όσοι δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή προσόντα δεν προάγονται ποτέ στον επόμενο βαθμό .

Προσφάτως κρίθηκαν πρακτέοι στον βαθμό του Πλωτάρχη οι προερχόμενοι από το 34ο σχολείο ΔΥΛΣ.

Η Ομοσπονδία μας δέχτηκε πληθώρα παραπόνων από τα σχεδόν 20 στελέχη που παρέμειναν στάσιμα καθώς οι λόγοι που τα έκριναν ως παραμένοντα στον ίδιο βαθμό μόνο ως αποτέλεσμα μιας δίκαιης και λογικής διαδικασίας δεν μπορούν να αξιολογηθούν αναμένοντας την ικανοποίηση των αιτήσεων θεραπείας που θα υποβληθούν .

Θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα προκειμένου να αποτυπωθεί η υπερβολή της λανθασμένης κρίσης:

  • απόφοιτος ΑΕΝ ΔΠΓ-ΔΜΓ με 3ετη υποχρέωση παραμονής στα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τοποθετείται και υπηρετεί με ευθύνη της υπηρεσίας επί σχεδόν μια δεκαετία σε θέσεις προϊσταμένου υπηρεσίας χωρίς ποτέ ίδιος να έχει υποβάλει σχετική αίτηση.

Το στέλεχος δεν προήχθη στο βαθμό του Πλωτάρχη.

  • απόφοιτος ΑΕΝ ΔΠΓ-ΔΜΓ με 3ετη υποχρέωση παραμονής στα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν προήχθη στον βαθμό του Πλωτάρχη γιατί το σκάφος στο οποίο και υπηρετούσε σε ακριτική νησιωτική υπηρεσία με απόφαση του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μεταφέρθηκε σε άλλη υπηρεσία.
  • απόφοιτος ΑΕΝ ΔΠΓ-ΔΜΓ με 3ετη υποχρέωση παραμονής στα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελεί καθήκοντα σε νευραλγική υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία των σκαφών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά φαίνεται τοποθετημένος σε υπηρεσία του Αρχηγείου που δεν ανήκει στις προνομιούχες του Π.Δ. 56/2023 παραμένει στάσιμος στο βαθμό του Υποπλοιάρχου.

Το παράλογο της υπόθεσης είναι πως σύμφωνα με το νέο ΠΔ Μεταθέσεων Π.Δ.61/23 (εκδόθηκε και αυτό κατά την προεκλογική περίοδο του Μαΐου ), που τροποποιεί το πονεμένο Π.Δ.11/21 το οποίο παρέμενε ανενεργό από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα, τα στελέχη που προέρχονται από τις σχολές ΑΕΝ ως Κυβερνήτες ή Μηχανικοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δήλωσης επιθυμίας μετάθεσης στις τακτικές μεταθέσεις καθώς «καταλαμβάνουν» πλέον θέση ευθύνης και μπορούν να μετατεθούν μόνο με τη διαδικασία των έκτακτων μεταθέσεων μόνο και εφόσον η υπηρεσία το αποφασίσει χωρίς το στέλεχος να μπορεί να το αιτηθεί ακόμα και αν δεν υπηρετεί σε θέση ευθύνης.

Τα στελέχη που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές (πολύ ορθά) αλλά και σε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.  προάγονται στον επόμενο βαθμό ενώ αυτά που υπηρετούν στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στις ΠΕΔΙΛΣ όχι.

Στα όσα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, το Π.Δ. 56/2023 που εμφανίστηκε νύχτα κατά την προεκλογική περίοδο διόγκωσε την αρνητική κατάσταση με την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών.

Και εν τέλει ποιος ο λόγος που διαχωρίζονται στελέχη που υπηρετούν ακόμα και στον ίδιο όροφο μέχρι και σε διπλανά γραφεία σε ωφελημένους της διάταξης και μη;

Αυτή είναι η επιβράβευση των στελεχών μας που θαλασσοδέρνονται, των στελεχών που δεν επέλεξαν τον δρόμο της απόσπασης αλλά φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας δηλαδή η εξίσωση τους με τους «σκαφάτους» που αποσπάστηκαν στο ΥΝΑΝΠ;

Τα ίδια όμως ισχύουν και για τα στελέχη των προαναφερόμενων ειδικοτήτων που Υπηρετούν στα Λιμεναρχεία!

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το εξής παράλογο,

από τη μία τους συναδέλφους που αποσπάστηκαν ή μετατέθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία σε Λιμενικές Αρχές ή στα σκάφη προκειμένου να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα και από την άλλη τα στελέχη που αποσπάστηκαν , μετατέθηκαν ή υπηρετούν εδώ και πολλά έτη στις προνομιούχες (σύμφωνα με το νέο Π.Δ ) υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ .

Θεωρούμε απόλυτα προσβλητικό να στερείται της προαγωγής το στέλεχος που υπηρετεί στη Ρόδο και στη Μυτιλήνη και να προάγεται το στέλεχος που υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού και του Αρχηγού .

Σε ένα σχετικά μικρό εργασιακό οργανισμό υπάρχουν για εργαζόμενους, που προέρχονται από την ίδια αφετηρία, τόσες πολλές βαθμίδες εξέλιξης με τόσες παραμέτρους που στο τέλος ο καθένας ακολουθεί μια διαφορετική εξελικτική πορεία αφού διαχωρίζονται σε:

  • Εντός και εκτός οργανικών θέσεων.
  • Άνδρες και γυναίκες .
  • Υπηρετούντες σε Λιμενικές Αρχές και στην Κεντρική Υπηρεσία.
  • Από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία σε προνομιούχους και μη ανάλογα με την υπηρεσία που υπηρετούν.

Σοβαρά και τα ζητήματα όσων έχουν επαγγελματική υπηρεσία στο στρατό ( ΕΠΟΠ κτλ.) , όπου με ακριβώς την ίδια χρονικά προϋπηρεσία και με ακριβώς τα ίδια καθήκοντα υπάρχουν στελέχη που τους αναγνωρίζεται ως πραγματική ασφαλιστική Υπηρεσία, από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  με απόδοση βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών και στελέχη που δεν τους αναγνωρίζεται και βλέπουν νεότερους να τους προσπερνάνε τόσο βαθμολογικά όσο και οικονομικά!

Στα τραγελαφικά των περιπτώσεων και αυτές που η κρίση των νεότερων σειρών ορίστηκε τεχνηέντως 4-5 μέρες νωρίτερα προκειμένου τα νεότερα στελέχη να προσπεράσουν σε βαθμό τα αρχαιότερα.

Οι περιπτώσεις των αδικιών αναμένεται να διογκωθούν τα επόμενα χρόνια με τις σειρές του 35ου και 36ου ΣΔΥΛΣ όπου οι νεότεροι θα ξεπερνούν τους χρονικά αρχαιότερους .

Φυσικά θα αναμένουμε σωρηδόν και τις αιτήσεις στελεχών τα οποία προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο να βαθμό θα ζητήσουν να κάνουν το “αγροτικό τους ” στο γραφείο του ΥΝΑΝΠ ή του Αρχηγού του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δεδομένου πως ο θεσμός των Υπαξιωματικών στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν θα έχει συνέχεια στη μορφή που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, αφού καταργήθηκε η ΣΔΥΛΣ ως εισαγωγική σχολή στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, προτείνουμε την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν στα τυπικά προσόντα προαγωγής των προερχόμενων από τη σχολή ΔΥΛΣ και την απονομή των βαθμών σε όλα τα στελέχη στον προβλεπόμενο χρόνο ενώ η υπηρεσία οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερο σεβασμό και στην ιεραρχία των Αξιωματικών προερχόμενων εξ ΣΝΔ καθώς με το Π.Δ. 56/2023 διαταράσσεται σε υπερθετικό βαθμό δημιουργώντας τεράστιες αδικίες  .

Η πρότασή μας αυτή υποβάλλεται με σχετικό υπόμνημα όπως μας ζητήθηκε από τον ΥΝΑΝΠ κ.Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη προκειμένου να ενταχτεί στο σύνολο των διατάξεων που θα ενταχθούν σε πολυνομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ το Φθινόπωρο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων .

Για το ΔΣ