Δημοσίευση πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, του διαγωνισμού πλήρωσης τριάντα έξι (36) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία, από ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-320)

Δείτε εδώ ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία υποβολής ένστασης

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών

Δείτε εδώ τον πίνακα μη πληρούντων τα προσόντα