Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και οι πίνακες προσλαμβανομένων υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΒ84653ΠΩ-ΣΜΩ) προκήρυξης πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 από ΑΝΑΠΟΜΠΗ.

Σχετικά έγγραφα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2023-25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΟΜΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2023-25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΟΜΠΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2023-25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΟΜΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2023-25 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΟΜΠΗ