Κάθε εργοδότης ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά ή συμπεριφορές όταν λαμβάνουν και καλούνται να διαχειριστούν σχετικές καταγγελίες, να παρέχουν σε προσβάσιμες μορφές ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους, την πρόληψη, την προστασία και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων (αρθ. 5-8, Ν.4808/2021). Δέον δε να τονισθεί ότι η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 5 ν. 4808/2021, που οφείλει κάθε εργοδότης να αναρτά στο χώρο εργασίας και να καθιστά προσβάσιμη στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία αφορά ιδίως σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως και 20 (είκοσι) άτομα. Σχετικό υπόδειγμα με ενδεικτικό περιεχόμενο της ως άνω ενημέρωσης προς αξιοποίηση από κάθε ενδιαφερόμενο θα βρείτε αναρτημένο παρακάτω.

Επιπροσθέτως της ως άνω υποχρέωσης και των υποχρεώσεων των άρθρων 6-8 (στο πλαίσιο του ν. 3850/2010-ΚΝΥΑΕ) για τις επιχ/σεις ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα ισχύουν οι υποχρεώσεις των άρθρων 9, 10, 11 ν. 4808/2021 να υιοθετούν πολιτικές τόσο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όσο και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4808/2021 εκδοθείσα ΥΑ 82063/2021 (ΦΕΚ 5059Β΄/1-11-2021), η οποία και περιλαμβάνει σχετικό ενδεικτικό υπόδειγμα.

Σε περίπτωση τέλος διαπίστωσης παραβίασης από τον υπόχρεο εργοδότη των άρθρων 5 έως και 11 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του ν. 4808/2021 ως αποτέλεσμα είτε επιτόπιου ελέγχου, είτε εργατικής διαφοράς επιβάλλονται τόσο από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, όσο και από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4808/2021) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθ. 80016/2022 (ΦΕΚ 4629Β ΄/01-9-2022) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Λήψη Εγγράφου

Προηγούμενο άρθροO Ποινικός Κώδικας και ο δικαστικός χάρτης κυρίαρχα θέματα στην γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Επόμενο άρθροΠρόσκρουση Ε/Γ πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου