Κοινοποιούνται οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων για την πρόσληψη εξακοσίων πενήντα (650) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Π.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2024.

Η Απόφαση Κοινοποίησης εδώ.

Ο πίνακας υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εδώ.

Ο πίνακας υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εδώ.

Ο πίνακας υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εδώ.

Ο πίνακας υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις εδώ.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων ανά ΔΙ.Π.Υ.Ν για αναζήτηση αριθμού Η/Υ αίτησης εδώ.

Το Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης Ένστασης εδώ.