Πίνακες αποτελεσμάτων – επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 27-03-2024 (Ομάδες 701 – 702)

Πίνακας αποτελεσμάτων Ψυχομετρικών εξετάσεων Ομάδες 701 & 702

Πίνακας επιτυχόντων Ψυχομετρικών εξετάσεων Ομάδες 701 & 702