Η Ομοσπονδίας μας – Π.Ο.Λ. τοποθετήθηκε κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ  «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

Ο λόγος παρέμβασης μας για τις λοιπές διατάξεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 69 «Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 5 ν. 3883/2010» ήταν επειδή μεταβάλει  προς τον χείρον το καθεστώς μεταθέσεων -τοποθετήσεων των στελεχών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συνεπάγεται πως η οποία εξέλιξη εις βάρος των  Στρατιωτικών θα επιδράσει αρνητικά στο νομοθετικό πνεύμα των υφιστάμενων διατάξεων και στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αφού τα σχετικά νομοθετήματα που αφορούν στα στελέχη του  εκδίδονται βασιζόμενα στις εξουσιοδοτικές διατάξεις και τα λοιπά νομοθετήματα του Πολεμικού Ναυτικού.

Όλοι γνωρίζουν πως η προσβολή στο ΣτΕ για τα  κακώς του ΠΔ 86/22 αφορά και το νομοθετικό πλαίσιο των Στρατιωτικών στο οποίο “πατάει” το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα με τους συντάκτες να παρερμηνεύουν νόμους και διατάξεις εις βάρος των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η υγεία των στελεχών για εμάς αποτελεί προτεραιότητα  και θα μας βρίσκει αντίθετους σε κάθε προσπάθεια προώθησης και εφαρμογής διατάξεων που θα προσβάλουν περαιτέρω την υγεία τους.

Η σχετική διάταξη (αρθ.69) μετά από προσπάθειες και των στρατιωτικών αλλά και δικές μας  αποσύρθηκε εν τέλει από το κατατεθέν προς ψήφιση νομοσχέδιο 

Σχετικός σύνδεσμος από την τοποθέτηση της Ομοσπονδίας μας

Τοποθέτηση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών – Π.Ο.Λ.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο που κατατέθηκε ως σχόλιο εμπρόθεσμα

 1. Απαιτείταιπλήρης απαλοιφή από τη ρύθμιση της διάταξης του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου του υπό δημόσια διαβούλευση Νομοσχεδίου, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), της κατηγορίας των στελεχών που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114), αλλά και σε κάθε περίπτωση απαιτείται η πλήρης αποτύπωση επί της προωθούμενης ως άνω διάταξης της νομοθετικής ρύθμισης εξαιρέσεως ως αυτή διαλαμβάνεται επί της αιτιολογικής έκθεσης του υπ΄ αριθμό 69  άρθρου του υπόψη Νομοσχεδίου, ήτοι η απαλοιφή εκ της ρυθμίσεως της κατηγορίας των στελεχών των ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα.
 2. Ειδικότερα, η ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου του Νομοσχεδίου που αφορά στην περ. (α) της νέας παρ. 2 του άρθρου 5, έρχεται σε πλήρη αντίθεση,αφενός, με την αιτιολογική βάση της ίδιας της προωθούμενης διάταξης του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου, ως αυτή (η αιτιολογική βάση/αιτιολογία) παρατίθεται στην ενότητα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης υπό τον τίτλο κατ΄ άρθρο ανάλυση της αξιολογούμενης ρύθμισης-σύνοψη στόχων κάθε άρθρου και αφετέρου, με την αιτιολογική βάση και το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ίδιου του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), το οποίο εισήγαγε αμιγώς νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας και καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οργανικές θέσεις των υπαγομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις Υπηρεσιών.
 3. Στον ν. 3883/2010, ο νομοθέτης δεν έχει εισαγάγει καμία διάταξη δια της οποίας να ρυθμίζεται νομοθετικά το ζήτηματης τοποθέτησης ή της μετάθεσης (τακτικής ή έκτακτης) των στελεχών που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρου 5 υπόψη νόμου ρυθμίζουν νομοθετικά το ζήτημα των τακτικών και εκτάκτων μεταθέσεων μόνον των στελεχών που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας και προς τον σκοπό, μάλιστα, αυτό ο νομοθέτης συνδέει το ζήτημα των μεταθέσεων των στελεχών ενεργού υπηρεσίας (του άρθρου 5) με συγκεκριμένα υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει υποχρεωτικά λαμβάνονται υπόψη, τα οποία επουδενί δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα ως άνω στελέχη ειδικών καταστάσεων, κατά τη διαδικασία τοποθετήσεώς τους και για τα οποία, όμως, στελέχη εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι διατάξεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄114). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υπ΄ αριθμό 14, 14α, 15 και 16 άρθρων του ν.δ. 1400/1973,  τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων αυτών α) επουδενί λόγο επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, β) καταλαμβάνουν μη οργανικές θέσεις και γ) δεν ασκούν διοίκησηΕιδικότερα:

«Άρθρον 14. Γενικά:

 1. Υπηρεσία Γραφείουείναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου αξιωματικού, όστις, συνεπεία τραύματος,ληφθέντος εν διατεταγμένη υπηρεσία είναι ανίκανος δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου.
 2. Αξιωματικός τεθείς εις την κατάστασιν υπηρεσίας γραφείουεπ’ ουδενίλόγω δύναται να επανέλθη εις την κατάστασιν της ενεργού υπηρεσίας.
 3. Οι αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείουδεν καταλαμβάνουν οργανικάς θέσειςτοποθετούνται κατά τας περί τοποθετήσεων των αξιωματικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων αυτών, αλλά δεν δύνανται ν’ ασκήσουν διοίκησιν επιχειρησιακής Μονάδος, Συγκροτήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνιν επιτελείου.
 4. Δια την εξέλιξιν, την αρχαιότητα, τας κρίσεις και τας προαγωγάς, εφαρμόζονται αι σχετικαί περί τούτων διατάξεις του περί ιεραρχίας και προαγωγών νόμου.

(Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3257/04, ΦΕΚ-143 Α’ ορίζεται ότι : «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής»).»

«Άρθρον 14Α

 1. Έλαφρά υπηρεσίαείναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου αξιωματικού του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, όστις συνεπεία τραύματος,ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία ληφθέντος ή νοσήματος είναι ανίκανος δια πόσαν άλλην υπηρεσίαν, πλήν της τοιαύτης γραφείου.
 2. Αι διατάξεις των παρ. 2 έως 7 του άρθρ. 14 εφαρμόζονταικαι δια τους αξιωματικούς τους τελούντας εις κατάστασιν ελαφράς υπηρεσίας»

 (Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3257/04, ΦΕΚ-143 Α’ ορίζεται ότι : «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής»).»

«Άρθρον 15.

Υπηρεσία Ξηράς

 1. Υπηρεσία ξηράςείναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου αξιωματικού του Ναυτικού, όστις κρίνεται,ακατάλληλος δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας επί πλοίων.

Εις την υπηρεσίαν ξηράς δύνανται να υπαχθούν ωσαύτως μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί του Ναυτικού, οι οποίοι συνεπεία τραύματος, ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία ληφθέντος ή νοσήματος καθίστανται ανίκανοι δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν, πλην της τοιαύτης γραφείου.

 1. Δια την μεταφοράν αξιωματικών εις την κατάστασιν υπηρεσίας Ξηράς ο Αρχηγός. Ενόπλων Δυνάμεων διατάσσει την παραπομπήν τούτων εις την Ανωτάτην του Ναυτικού Υγειονομικήν Επιτροπήν.

Εάν η Επιτροπή αποφανθή, υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 24 και 25, ότι ούτος δεν είναι μεν κατάλληλος δι’ υπηρεσίαν επί πλοίου ή δι’ υπηρεσίαν της ειδικότητος του, είναι όμως κατάλληλος δι’ υπηρεσίαν ξηράς ή δι’ υπηρεσίαν γραφείου, η υπόθεσις παραπέμπεται εις το Ανώτατον Ναυτικόν Συμβούλιον, όπερ ενεργεί ως εις τας παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 14.

 1. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 έχουν εφαρμογήν και δια τους αξιωματικούς τους τελούντας εις κατάστασιν υπηρεσίας ξηράς.

(Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3257/04, ΦΕΚ-143 Α’ ορίζεται ότι : «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής»).»

«Άρθρον 16.

Υπηρεσία Εδάφους

 1. Υπηρεσία εδάφουςείναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου Ιπταμένου ή Ραδιοναυτίλου Αξιωματικού, όστιςκρίνεται ακατάλληλος δια πτήσεις.
 2. Εις την υπηρεσίαν εδάφους δύνανται να υπαχθούν ωσαύτως μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί της Αεροπορίας, οι οποίοισυνεπεία τραύματος,ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία ληφθέντος ή νοσήματος, κρίνονται υπό της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας, εις ην παραπέμπονται υπό του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τας προϋποθέσεις των άρθρων 24 και 25, ανίκανοι δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου.
 3. Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 ιπτάμενοι και ραδιοναυτίλοι Αξιωματικοί, που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, κατάλληλοι όμως για υπηρεσία εδάφους, καθώς και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, που κρίνονται κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, παραπέμπονται στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί αντιστοίχωςσύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14.
 4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14έχουν εφαρμογήν και δια τους αξιωματικούς τους τελούντας εις κατάστασιν υπηρεσίας εδάφους, συν τη διαφορά ότι εις τους Ιπταμένους και Ραδιοναυτίλους αξιωματικούς τους μετατασσομένους εις την υπηρεσίαν εδάφους δύναται να ανατεθή διοίκησις επιχειρησιακής μονάδος, πλην μονάδος αεροσκαφών, αναλόγως των ειδικών γνώσεων ή των προσόντων αυτών». 

(Με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3257/04, ΦΕΚ-143 Α’ ορίζεται ότι : «Οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής»).»

 1. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. (ιβ) και (ιγ) του άρθρου 1 υπό τον τίτλο «Ορισμοί» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και την παρ. 3 του άρθρου 37 υπό τον τίτλο «Επετηρίδες Αξιωματικών» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ» του ν. 3883/2010:

«ιβ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ένταξη του στελέχους των ΕΔ σε οργανική θέση αμέσως μετά την ονομασία του ή την κατάταξή του μετά από διαγωνισμό, η ανάληψη υπηρεσίας στις μονάδες ή υπηρεσίες μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους βρισκόταν εκτός οργανικής δύναμης, καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας σε μονάδες ή υπηρεσίες μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία.»

«ιγ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του στελέχους των ΕΔ από τη θέση στην οποία υπηρετεί σε θέση διαφορετικής μονάδας ή υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών

«3. Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ όπως και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ παραμένουν ενταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.»

Εκ του ιδίου του ως άνω ορισμού της έννοιας της τοποθέτησης, αλλά και από την περιπτωσιολογία των στελεχών που αυτός εμπεριέχει, συνάγεται ότι η ρύθμιση της τοποθετήσεως του ν. 3883/2010 δεν τυγχάνει εφαρμογής στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973. Ομοίως, εκ του ιδίου του ορισμού της ανωτέρω παρατιθέμενης έννοιας της μεταθέσεως συνάγεται ότι η ρύθμιση της μεταθέσεως του ν. 3883/2010 επίσης δεν τυγχάνει εφαρμογής στα στελέχη ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973, δεδομένου ότι κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών δια της διαδικασίας των μεταθέσεων αφορά σε αυτεπάγγελτη μετακίνηση των στελεχών από τις οργανικές θέσεις μίας υπηρεσίας σε οργανικές θέσεις έτερης υπηρεσίας, τις οποίες θέσεις οργανικής φύσεως προβλέπεται να καταλαμβάνουν μόνον τα στελέχη σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας.

 1. Βασικός σκοπός νομοθετικής πρόβλεψης του ν.δ. 1400/1973 ήταν και είναι η διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της υγείας των νοσούντων εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Βασικός σκοπός νομοθετικής πρόβλεψης του ν. 3883/2010 ήταν και είναι έως και σήμερα η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών εκάστου ενόπλου Σώματος δια της τοποθέτησης, μετάθεσης (τακτικής ή εκτάκτου) και της αποσπάσεως σε οργανικές θέσεις των εν ενεργεία στελεχών που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας. Σύμφωνα, όμως, με την αιτιολογία που διαλαμβάνεται στην ενότητα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, που αφορά στην ανάλυση της αξιολογούμενης ρύθμισης της διάταξης του υπ΄ αριθμό 69  άρθρου:

«Με την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επιδιώκεται η εξομάλυνση της μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων για τα στελέχη τους με τη διατήρηση του αξιόμαχου των μονάδων τους. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις διακρίνονται δύο κατηγορίες στελεχών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στις μεταθέσεις.»

Εκ της ως άνω αιτιολογίας και εκ του γεγονός ότι εντάσσει ο νομοθέτης επί των νομοθετικών ρυθμίσεων της εκτάκτου μεταθέσεως σε οργανικές θέσεις του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 και την κατηγορία των στελεχών που εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α , 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973, τα οποία προβλέπεται νομοθετικά ότι μόνο τοποθετούνται και αποκλειστικά και μόνο σε μη οργανικές θέσεις, δεν γίνεται νομικά αντιληπτό κατά ποιόν τρόπο δύναται να υλοποιηθεί ο σκοπός του νομοθέτη να διατηρηθεί το αξιόμαχο των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δεδομένου ότι νόμω τα στελέχη των ως άνω ειδικών καταστάσεων εκτελούν συγκεκριμένης φύσεως καθήκοντα προς τον σκοπό πρωτίστως διαφύλαξης της υγείας τους, ενώ το αξιόμαχο των μονάδων επαφίεται κατά τον σκοπό πρόβλεψης του νομοθέτη στο ν. 3883/2010 στα στελέχη που τελούν σε κατάσταση ενεργού υπηρεσίας. Η ένταξη των στελεχών ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α ,15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 δεν δικαιολογεί την αρχή της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η προστασία της υγείας του διοικούμενου προφανέστατα και υπερτερεί του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο ουδόλως θίγουν οι ευεργετικές ρυθμίσεις των διατάξεων  του ν.δ. 1400/1973 οι οποίες αντιθέτως το εξυπηρετούν, ταυτοχρόνως με την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του διοικούμενου και άρα, σε ικανοποίηση και της αρχής της νομιμότητας. Δια της αιτούμενης απαλοιφής των στελεχών που εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α, 15 και 16  του ν. δ. 1400/1973 από την προωθούμενη διάταξη του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου διασφαλίζεται η ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος και η αρχή της νομιμότητας, η οποία με έναν τρόπο εκφράζει το δημόσιο συμφέρον όσο και το συμφέρον του διοικούμενου, η εξυπηρέτηση του οποίου επουδενί δεν δύναται να πλήξει το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι τα υπόψη στελέχη ειδικών καταστάσεων υπό συνθήκες υπηρεσιακής τάξης και σταθερότητας που διασφαλίζει το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ν.δ. 1400/1973, μπορούν να εκτελούν άριστα τα ανατιθέμενα σε αυτά καθήκοντα και να παρέχουν εξαίρετες υπηρεσίες συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών διοικητικής τους υπαγωγής και κατά έμμεσο τρόπο, στην εύρυθμη λειτουργία και στην υποστήριξη του αξιόμαχου των υπηρεσιών εκάστου Σώματος των  Ενόπλων Δυνάμεων, όπου αυτά εντάσσονται διοικητικά.

 1. Κυριότερα δε, επί της αιτιολογίας που διαλαμβάνεται στην ενότητα της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, που αφορά στην ανάλυση της αξιολογούμενης ρύθμισης της διάταξης του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου, διαπιστώνεται ότι ο νομοθέτης εισάγει μία ρητή ρύθμιση εξαίρεσης, η οποία όμως,αφενός, δεν αποτυπώνεται ρητώς στην ίδια την υπό προώθηση διάταξη και αφετέρου, προσκρούει ευθέως στο ρυθμιστικό πλαίσιο έτερης διάταξης νόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της αιτιολογίας της προωθούμενης διάταξης του υπ΄ αριθμό 69  άρθρου εν σχέση με τα στελέχη ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α, 15  και 16 του ν.δ. 1400/1973:

«Τέλος, προς αποφυγή θέσπισης αντιφατικών ρυθμίσεων, από τη διάταξη έχει απαλειφθεί η κατηγορία των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, δεδομένου ότι τα θέματα μεταθέσεων της εν λόγω κατηγορίας στελεχών (στελέχη ειδικών καταστάσεων) ρυθμίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3257/2004 (Α΄143), η οποία διατηρείται σε ισχύ.»

 1. Ο ίδιος ο νομοθέτης αναγνωρίζει, καταρχάς, ότι με την εν προκειμένω προωθούμενη διάταξη θεσπίζονται αντιφατικές ρυθμίσεις (ως αυτές επισημάνθηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς ανωτέρω), χωρίς την ίδια ώρα να εισφέρεταιουδεμία βάσιμη τεκμηρίωση των θετικών συνεπειών της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατά τη συμπλήρωση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης και την παράθεση της υπόψη ως άνω αιτιολογίας. Κυριότερα, όμως, η ρητή πρόβλεψη του νομοθέτη (επί της αιτιολογικής εκθέσεως) περί της απαλοιφής των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα από το ρυθμιστικό πλαίσιο της προτεινόμενης τροποποιητικής διάταξης ούτε καν αποτυπώνεται στο ίδιο το κείμενο της προωθούμενης διάταξη του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, οποία, όμως, παράλειψη αφήνει περιθώρια κακής νομοθέτησης από τις Διοικήσεις των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων που θα ασκήσουν την νομοθετική τους αρμοδιότητα/κανονιστική τους εξουσία επί της βάση μίας επικειμένως θεσμοθετηθείσας διάταξης νόμου το ακριβές και περιοριστικό ρυθμιστικό πλαίσιο της οποίας δεν προκύπτει/συνάγεται απευθείας και ρητώς από το ίδιο το κείμενο της διάταξης, παρά μόνο από την αιτιολογική της έκθεση επί της συναφούς συνοδευτικής Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης.
 2. Κατά την ως άνω νομοθετική ρύθμιση, ως αυτή προωθείται με την προτεινόμενη διάταξη του υπ΄ αριθμό 69 άρθρο, ήτοι άνευ ρητής ενσωμάτωσης σε αυτήν της νομοθετικής εξαιρέσεως που διαλαμβάνεται στην αιτιολογική της έκθεση, παραβιάζεται ευθέως η αρχή της αναλογικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 και πάσχουν από δυσίατα και ανίατα νοσήματα και των στελεχών ενεργού υπηρεσίας α) που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, β) που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη γ) που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή και δ) που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.
 3. Απαιτείται, στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία δεν ικανοποιηθεί το αίτημα της απαλοιφής από τις ρυθμίσεις της διάταξης του υπ΄ αριθμό 69 άρθρου του Νομοσχεδίου της κατηγορίας των στελεχών ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973, η προσθήκη επί του προωθούμενου υπ΄ αριθμό 69 άρθρου του Νομοσχεδίου της νομοθετικής εξαιρέσεως που διέλαβε ο νομοθέτης ρητώς επί της συναφούς αιτιολογικής έκθεσης ως κάτωθι:

 «2. Οι παρακάτω κατηγορίες στελεχών υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας:

α. Στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση, εξαιρουμένων των στελεχών των ως άνω ειδικών καταστάσεων που εντάσσονται στην κατηγορία πασχόντων από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, για την οποία κατηγορία εξαιρουμένων στελεχών, τα θέματα μεταθέσεων ρυθμίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3257/2004 (Α΄143), η οποία διατηρείται σε ισχύ.»

Εξάλλου, δεν υφίσταται στις καταργούμενες διατάξεις του υπό δημόσια διαβούλευση Νομοσχεδίου καμία ρητή διάταξη για την κατάργηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3257/2004 (Α΄143), η οποία εξακολουθεί να ρυθμίζει κατά τρόπο ευεργετικό το ζήτημα της τοποθέτησης των στελεχών ειδικών καταστάσεων των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 στη φρουρά της επιθυμίας τους, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 2 του Π.Δ. 84/2009 (ΦΕΚ 108 Α΄).

 Για το ΔΣ

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.