Κοινοποιείται το υπ’ αριθ. 33543 οικ. Φ. 211.5/20-06-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων».

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ.