ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2024-2025

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ :

α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 & 30/2-11-15 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα),

β) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων  (με βάση  τις υπ΄αριθ.  3/12-6-17 (θ. 1) και 28/18-9-2017 (θ.3) αποφάσεις του Ε.Σ. και του Δ.Σ.  αντίστοιχα),

καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα, να καταθέσουν αίτηση από  08/07/2024  έως   20/09/2024.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση θα καταθέσουν επίσης συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Τίτλο Σπουδών β)  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα γ)  Αποδεικτικά Εκπαιδεύσεων.

Πληροφορίες:

Κεντρική Υπηρεσία: Τμήμα Εκπαίδευσης (για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από τους εργαζόμενους της Κ. Υ.).  Τηλέφωνα:  2132143136, -138, -137, 135, -134, Ε-mail : [email protected].

Παραρτήματα: Οι εργαζόμενοι στα Παραρτήματα και τους  Τομείς του ΕΚΑΒ μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους  αρμόδια γραφεία  και η κατάθεση  των  αιτήσεών τους θα γίνεται στις  αντίστοιχες Διευθύνσεις των Παραρτημάτων.

Το σχετικό υλικό (κριτήρια επιλογής & έντυπο αίτησης) θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ