«Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη σαράντα (40) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».