Κοινοποιείται το υπ’ αριθ.  36397 οικ. Φ. 211.1/04-07-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη δεκατριών (13) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Δείτε το έγγραφο εδώ.