ΘΕΜΑ:   Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Χρήση Στολών υπ’ αριθμ. 9 και 10)

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

 β.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

 γ.   Φ. 456/12/226930/Σ. 3104/19-Απρ-23/ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΔΘ

Κύριε Αρχηγέ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρα.2 του (α) σχετικού Κώδικα (εφεξής ΚΝΥΑΕ), οι διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχουν πλήρη εφαρμογή και για το ένστολο προσωπικό των ΕΔ. Πρακτικά αυτό σημαίνει πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας συνολικά, ακόμα κι αν στις ΕΔ δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ιδίου, ο εργοδότης μεριμνεί, αφενός για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αφετέρου για την προσαρμογή τους στον άνθρωπο. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις [κάτι που βεβαίως στο ΥΠΕΘΑ είναι ευρέως γνωστό καθ’ όσον προσφάτως δημοσιεύθηκε και το επικαιροποιημένο (β) σχετικό με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018], ένα από τα μείζονα πεδία που επηρεάζουν αποδεδειγμένα το προσωπικό των ΕΔ, είναι και αυτό της θερμικής καταπόνησης που σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες στη χώρα μας.

Με το (γ) σχετικό, του οποίου το σκεπτικό δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς, διατάχθηκε η υπό συγκεκριμένο τρόπο χρήση των στολών υπ’ αριθμ. 9 και 10 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών και συγκεκριμένα με κατεβασμένα μανίκια. Εν ολίγοις, αν μέχρι πρότινος η διαφορά στη χρήση της εν λόγω στολής ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι ήταν τα ανασηκωμένα μανίκια, πλέον δεν θα υπάρχει καμία, ακόμα κι αν η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στις εποχές υπερβαίνει τους 20 °C. Επιπρόσθετα, το ίδιο θα ισχύει είτε τα στελέχη επιχειρούν ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, είτε εργάζονται σε γραφεία.

Παρόλο που, επί σειρά ετών, τα ΓΕ διαβιβάζουν περαιτέρω κάθε έτος τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης, διαπιστώνουμε ότι αυτές δεν έχουν ενσωματωθεί στην εργασιακή κουλτούρα των ΕΔ. Απόδειξη τούτου αποτελεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο Διακλαδικός Κανονισμός Στολών εμμένει στην τυπολατρία και την υπερβολή, και εξακολουθεί να μην έχει προβλέψεις για την ουσιαστική μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού. Για παράδειγμα, αποκλείει ιματισμό (όπως κοντομάνικα τα οποία ούτως ή άλλως πωλούνται νομίμως σε πρατήρια στρατιωτικού ιματισμού, ακόμα κι αν οι προδιαγραφές τους είναι ασαφείς), με αποτέλεσμα η τυχόν χρήση τους να δύναται να καταστεί πειθαρχική παράβαση παρά το γεγονός ότι αυτά ενδείκνυνται για τις κλιματολογικές συνθήκες και σύμφωνα με τις προδιαγραφές επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Κύριε Αρχηγέ.

Η τήρηση της νομοθεσίας δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας. Ο ΚΝΥΑΕ οφείλει να τηρείται δίχως αστερίσκους και εξαιρέσεις. Τα οικεία κανονιστικά κείμενα είναι κάτω από το Νόμο και οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτόν. Ζούμε σε μια χώρα με καλό κλίμα που έχει ταυτιστεί με το ζεστό καιρό. Δεν είναι δυνατόν το προσωπικό να καταπονείται σε περιόδους ειρήνης άνευ λόγου και αιτίας.

Η συζήτηση δεν έπρεπε καν να περιστρέφεται γύρω από το αν η χρήση των στολών υπ’ αριθμ. 9 και 10 έπρεπε να γίνεται με ανασηκωμένα μανίκια κατά τους θερινούς μήνες, αλλά πρώτιστα γύρω από το γιατί οι εν λόγω στολές είναι υποχρεωτική υπό αυξημένες θερμοκρασίες και επικουρικά για τους λόγους που επιβάλλεται ο ίδιος, ανελαστικός τρόπος χρήσης τους, δίχως να λαμβάνεται υπόψιν ο χώρος (άρα και οι συνθήκες) εργασίας των στρατιωτικών.

Η Υπηρεσία, συμμορφούμενη με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων (εν προκειμένω του Υγείας) θα έπρεπε να ενθαρρύνει «Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.» και να προβεί σε βελτιωτικές τροποποιήσεις το οικείου κανονιστικού πλαισίου (όπως ο Διακλαδικός Κανονισμός Στολών), αντί να λειτουργεί αρτηριοσκληρωτικά.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε αφενός για την άμεση ανάκληση του (γ) σχετικού, το οποίο έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τα σχετικά (α) και (β) και ιδίως με τις υποχρεώσεις του εργοδότη έναντι του προσωπικού και ακυρώνοντας κάθε έννοια εκτίμησης κινδύνου, ενέργεια που αποτελεί κύρια μη συμμόρφωση, αφετέρου για την έκδοση νέας Διαταγής που να καθιερώνει την ευελιξία χρήσης των αναγκαίων ανά περίπτωση στολών και ειδών ιματισμού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των στρατιωτικών και με υιοθέτηση των αναγκαίων προδιαγραφών και όχι σύμφωνα με την πατροπαράδοτη τυπολατρία.

 www.poes.gr