Προσωρινός πίνακας διδακτικού προσωπικού έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΩΧΤ74653ΠΩ-13Λ)