Για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, κατόπιν αναπομπής (για Νομικό – Ιατρό – Πτυχιούχους Πληροφορικής)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 ΑΔΑ: ΨΖ5Σ4653ΠΩ-7Ο4