Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ,  επανέρχεται κατόπιν της (ιβ) σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Χανίων (ΕΣΠΕΕΧ), στο θέμα που έχουμε αναδείξει με τα (ι) και (ια) όμοια, με σκοπό την  άρση της αδικίας που συντελείται εις βάρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με αυτών της Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και των συναδέλφων τους ειδικότητας Μετεωρολόγου, που υπηρετούν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Συγκεκριμένα:

α. Για την ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας στο FIR της Ελλάδας, απαιτείται η άριστη συνεργασία και παροχή των εξής υπηρεσιών:

(1)  Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας [Air Traffic Service – (ATS)]

 (2)  Αεροναυτικών Πληροφοριών [Aeronautical Information Service (AIS)]

(3) Επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης [Communication, Navigation and Surveillance (CNS)]

 (4)  Μετεωρολογία (ΜΕΤ)

β.  Στην Ευρώπη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας “EUROCONTROL” (του οποίου κράτος-μέλος είναι και η Ελλάδα), έχει ως σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών των ανωτέρω πυλώνων, αποδίδοντας στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, σε μηνιαία βάση, έσοδα που εισπράττει από τα τέλη διεξαγωγής των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

γ. H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), είναι ο πάροχος των υπηρεσιών ασφαλούς διεξαγωγής αεροναυτιλίας (ATS – AIS – CNS) και η Πολεμική Αεροπορία ο πάροχος των υπηρεσιών Μετεωρολογικής Υποστήριξης. Για τις υπηρεσίες αυτές, το EUROCONTROL, αποδίδει στο προσωπικό της ΥΠΑ και της ΠΑ, τα ποσά που προαναφέρθηκαν, μέσω ειδικών λογαριασμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2682/1999 και της 2/44611/Α0024/1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με Άρθρο 79, Ν 4590/2019. Σημειώνεται δε, ότι η μερίδα του λέοντος της εν λόγω αποζημίωσης καταβάλλεται στους Ελεγκτές Εναερίας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (ATS και AIS), όπως και για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναερίας κυκλοφορίας, της μείωσης των καθυστερήσεων και της αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών λαμβάνει χώρα τόσο στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης της Ελλάδας (FIR/UIR Αθηνών), όσο και στα αεροδρόμια της Χώρας.

δ.  Με το (στ) σχετικό, κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης 14 περιφερειακών Α/Δ στην εταιρία «Fraport Greece». Σύμφωνα με την εταιρία, οι κινήσεις μόνο των πολιτικών πτήσεων στα εν λόγω αεροδρόμια είναι συνεχώς αυξανόμενες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο αεροδρόμιο Χανίων για το έτος 2022 οι κινήσεις των πολιτικών πτήσεων ήταν 22.728, αριθμός ο οποίος τοποθετεί τα Χανιά δίπλα στα κορυφαία αεροδρόμια της χώρας σε ότι αφορά στον έλεγχο και εξυπηρέτηση πολιτικών Α/Φ χωρίς περιβάλλον ραντάρ Ελέγχου Κυκλοφορίας.

ε. Πέραν των ανωτέρω, στα αεροδρόμια Ακτίου, Ανδραβίδας, Αράξου, Καλαμάτας, Ν. Αγχιάλου, Σκύρου και Χανίων, υπηρετούν αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της ΠΑ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ATS και AIS για την εξυπηρέτηση των πολιτικών και των στρατιωτικών αεροσκαφών. Επίσης, στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Λήμνου παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τους Ελεγκτές της ΥΠΑ ενώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι ΕΕΚ της Ανδραβίδας παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς και Ζακύνθου ενώ οι ΕΕΚ της Καλαμάτας στο αεροδρόμιο των Κυθήρων. Επίσης αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από τους ΕΕΚ της Τανάγρας, Λάρισας, Ελευσίνας και Τατοΐου σε αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, αλλά και του Κοτρωνίου (ΠΝ) σε διερχόμενες πολιτικές κυκλοφορίες. Τέλος στο αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων (ΣΞ) υπάρχει η Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής αεροπορίας Μεγάρων η οποία υποστηρίζεται αποκλειστικά σε θέμα ATS από ΕΕΚ του Στρατού Ξηράς και καθίσταται το 3ο αεροδρόμιο σε πολιτικές κινήσεις στην Ελλάδα μετά το Α/Δ «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το «Μακεδονία», λόγω του πλήθους των ιδιωτικών σχολών πιλότων που εδρεύουν εκεί.

2. Παρά το μνημονευθέντα στην ανωτέρω παράγραφο η ΥΠΑ εξαιρεί το στρατιωτικό προσωπικό από την εν λόγω αποζημίωση σε αντίθεση με την ΕΜΥ, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στους ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων όπως καταβάλλεται αντίστοιχα στους ΕΕΚ της ΥΠΑ (από το 1999). Το γεγονός αυτό, εύλογα γεννά αισθήματα αδικίας και άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της αεροναυτιλίας ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α.  Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑ, ΣΞ και ΠΝ), όπως προβλέπεται από το ΒΔ 636/1972, είναι κάτοχοι πτυχίων και ειδικοτήτων που απονέμονται από την ΥΠΑ σε αντίθεση με τους ΕΕΚ της ΥΠΑ όπου τα πτυχία τους είναι σε εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (EC) 216/2008 και (EU) 340/2015. Παρ’όλα αυτά, οι Στρατιωτικοί Ελεγκτές παρέχουν Υπηρεσίες ATS και AIS, ισοδύναμου επιπέδου, στη στρατιωτική αλλά κατά κύριο λόγο στην πολιτική κυκλοφορία στα αεροδρόμια και στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας που υπηρετούν.

β.  Ειδικότερα, οι στρατιωτικοί Ελεγκτές, εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, αδαπάνως, επ’ ωφελείας της ΥΠΑ, παρέχοντας πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (βλ. Άρθρο 3, ΦΕΚ Β’ 528/28-02-14), και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό καθώς και στον τουριστικό κλάδο που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της Χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, τη διατήρηση ή/και την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας καθώς και τη μείωση των καθυστερήσεων στην Ελλάδα, στόχους τους οποίους προσβλέπει ο οργανισμός EUROCONTROL αλλά και η EASA. (Single European Sky).

3. Κάθε έως τώρα προσπάθεια των στρατιωτικών ΕΕΚ προσέκρουε κύρια στο επιχείρημα ότι αποτελούν ξεχωριστή εργασιακή κατηγορία από τους δημόσιους υπαλλήλους (ΕΕΚ και λοιπό προσωπικό) της ΥΠΑ. Με τον πρόσφατα ψηφισθέν νόμο όμως (Ν.4609/2019), η ίδια η Πολιτεία ουσιαστικά αίρει και καθιστά διάτρητο το παραπάνω επιχείρημα. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι οι υπηρεσίες ATS και ΑΙS παρέχονται από την ΠΑ αδαπάνως επ’ ωφελείας της ΥΠΑ, (βλ. σχετικό έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. Δ9/Β/31976/14332/29-11-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), στα αεροδρόμια κοινής χρήσης (ΥΠΑ – ΓΕΑ) που είναι έντονη η διεξαγωγή της πολιτικής κυκλοφορίας (όπως π.χ των Χανίων, Καλαμάτας, Αράξου, Ακτίου), στα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπηρετούν και ασκούν έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποκλειστικά στρατιωτικοί Ελεγκτές της ΠΑ.

4. Τέλος επισημαίνουμε ότι οι στρατιωτικοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και των τριών κλάδων παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες (ATS-AIS) περίπου σε 150.000 κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών ανά έτος με αυξητική τάση, χωρίς να αποδίδεται στην ΠΑ και το ΣΞ κανένα απολύτως ποσοστό των προερχόμενων από το EUROCONTROL τελών διέλευσης και τερματικής περιοχής. Συνεπώς η ΥΠΑ, ενώ πέρα από κάθε αμφισβήτηση δεν παρέχει αποκλειστικά τις υπηρεσίες ATS-AIS στην Ελλάδα, εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά εδώ και 20 χρόνια για δικές της υποδομές, μέσα και προσωπικό (δικαιούται αναλογικό επίδομα  EUROCONTROL μέχρι και ο τελευταίος υπάλληλος της ΥΠΑ), τα προερχόμενα από το EUROCONTROL ποσά…! ‘Ολη αυτή η πολιτική πτητική δραστηριότητα προσθέτει έσοδα στο Ελληνικό κράτος μέσω της τουριστικής δαπάνης, της αγοράς αεροπορικών καύσιμων των εξόδων συντήρησης αεροσκαφών αλλά και του πλήθους των αλλοδαπών πιλότων του έρχονται να εκπαιδευτούν στην χώρα μας.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό ΕΕΚ της Π.Α. αντιμετωπίζει προβλήματα οριακής στελέχωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα λήψης ρεπό και άδειας καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν και ως εκ τούτου δημιουργείται μεγάλη κόπωση και στρες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η επιβατική κίνηση συνεχίζει με αυξητική τάση κάθε χρόνο (προβλέπεται +14% για το 2023). Σημειώνεται δε, ότι οι ΕΕΚ της ΥΠΑ λαμβάνουν επιδόματα ως κίνητρο βελτίωσης και αποδοτικότητας των απαιτητικών υπηρεσιών που προσφέρουν, σε αντίθεση με τους ΕΕΚ της ΠΑ, οι οποίοι παρόλο που προσφέρουν υπηρεσίες ισοδύναμου επιπέδου ασφαλείας, αποτελεσματικότητας και διαλειτουργικότητας Ελέγχου Κυκλοφορίας, [(γ) σχετικό], δε λαμβάνουν αντίστοιχο επίδομα για την εκτέλεση ακριβώς των ίδιων καθηκόντων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Εκ των ανωτέρω αποκαλύπτεται μία πασιφανής αδικία εις βάρος των στρατιωτικών ΕΕΚ και προς αποκατάσταση της οποίας εισηγούμαστε:

α.  Αύξηση στελέχωσης των στρατιωτικών αεροδρομίων σε προσωπικό ειδικότητας ΕΕΚ.

β. Την έκδοση Κοινοτικής άδειας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τον (EU) 2015/340, για το προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα παρέχει κατά κύριο λόγο εξυπηρέτηση εναερίου κυκλοφορίας σε πολιτικά αεροσκάφη παρά σε στρατιωτικά, αλλά και επάρκεια αγγλικής γλωσσομάθειας. με ταυτόχρονη υποχρέωσή τους για παραμονή στην Υπηρεσία για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται βάση σύμβασής τους με το ΓΕΑ, για την εκτέλεση καθηκόντων ΕΚ ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα ισοδύναμο επίπεδο Ασφάλειας Πτήσεων με τις Υπηρεσίες Εναερίου κυκλοφορίας της ΥΠΑ.

γ.  Την προσθήκη πρόβλεψης στο άρθρο 79 του Νόμου 4590/2019, για το Στρατιωτικό Προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, που παρέχει πιστοποιημένα ισοδύναμο επίπεδο (σχετ ΦΕΚ Β’ 528/28-02-14) υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, εντός των Τερματικών Περιοχών των Στρατιωτικών Αεροδρομίων και άλλων διμερώς συμφωνηθέντων τμημάτων του εναερίου χώρου με την ΥΠΑ, καθώς και την πρόβλεψη σύστασης ειδικού λογαριασμού.

δ. Την προσθήκη στο άρθρο 127 του Νόμου 4472/2017, του Στρατιωτικού Προσωπικού ΕΕΚ στους δικαιούχους του επιδόματος EUROCONTROL όπως ακριβώς προβλέφθηκε και για τους Μετεωρολόγους συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα προτείνουμε στην παράγραφο Ε’ του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 (Α’38) να προστεθεί τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στο στρατιωτικό προσωπικό ΕΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία εξυπηρετούν πολιτική κυκλοφορία η οποία δύναται να αποδειχθεί”)  καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.4427/2016 (Α’188).».

ε. Στην περίπτωση που θεωρηθεί από κρατική υπηρεσία (ΥΠΑ) και για οποιοδήποτε λόγο, ότι οι στρατιωτικοί ΕΕΚ δεν παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο υπηρεσιών με τους Ελεγκτές της ΥΠΑ και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται τα παραπάνω επιδόματα, θα πρέπει πλέον να αναλάβει η ΥΠΑ, την αποκλειστική εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων σε όλο το FIR Αθηνών χρησιμοποιώντας δικό της προσωπικό και να σταματήσει να καταπονεί το στρατιωτικό προσωπικό αχρεωστήτως.

6.  Συμπερασματικά, τα στελέχη της ΠΑ με ειδικότητα ΕΕΚ αντιμετωπίζονται άνισα από την πολιτεία σε σχέση με τους ΕΕΚ της ΥΠΑ, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους. Ευελπιστούμε να δρομολογηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και προώθησης νομοθετημάτων με σκοπό την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων και την αποκατάσταση των αδικιών.

7. Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ:Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεράσιμος Τερεζάκης, τηλέφ. 6936071142

8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μέτα τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Ρώτας 

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης 

Ανχης (ΕΜ)

Προηγούμενο άρθροΒαρύ χτύπημα της αστυνομίας στο εμπόριο ναρκωτικών – Συγχαρητήρια Γ. Οικονόμου
Επόμενο άρθροΕπίσκεψη Σπουδαστών της 8ης Ε/Σ του Διεθνούς Τμήματος Σπουδών ΣΕΘΑ στην Α/Β Δεκέλειας