Δημοσίευση των τελικών, αναμορφωμένων, κυρωμένων πινάκων επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, του υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 6000/2/7253-νβ΄από 04-07-2023 διαγωνισμού πλήρωσης τριάντα έξι (36) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία, από ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή της περίπτπωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-320)

Δείτε εδώ ανακοίνωση

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών

Δείτε εδώ τον πίνακα μη ικανών