«Διαδικασία κάλυψης εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης- Ενημέρωση υποψηφίων».