Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3121 τεύχος Β΄/2023) η υπ’ αριθμ. 274/10.05.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Αφορά σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16126 Απόφασης σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Διευκρινίζεται ότι αφορά τις Εθελοντικές Οργανώσεις που είναι ήδη ενταγμένες στο προ της δημοσίευσης του ν. 4662/2020 Μητρώο της ΓΓΠΠ.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης παρατείνεται έως και 16 Ιουλίου 2023.