«Διενέργεια πανελλαδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη έξι (6) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού – Ενημέρωση υποψηφίων»